Usluge

Naša agencija nudi kompletne usluge za sve vrste privrednih subjekata:

 • Računovodstvo
 • Dinarski i devizni platni promet
 • Obračun zarada i ostalih primanja
 • Kadrovski poslovi
 • Računovodstveno i poresko savetovanje, konsalting
 • Poslovno savetovanje
 • Osnivanje, promene i likvidacija preduzeća
 • Osnivanje, promene i brisanje preduzetničkih radnji

Angažovanje računovodstvenog servisa izvan preduzeća pruža mnoge prednosti. Bilo da se radi o preduzeću ili preduzetničkoj radnji u osnivanju ili se radi o firmama koji već dugo godina posluju, znanjem i angažovanjem našeg tima stručnjaka ostvariće se niži troškovi poslovanja što bi trebalo da bude cilj svakog poslovnog subjekta.

Umesto Vas možemo da obavljamo sve aktivnosti u vezi sa osnivanjem, promenom i likvidacijom preduzeća, tj. osnivanjem, promenom i brisanjem preduzetničkih radnji, administrativne poslove kao što su prijava/odjava zaposlenih, predaja izveštaja, predstavljanje pred nadležnim telima i slično. Svoje usluge prilagođavamo poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća u skladu sa MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro pravna lica.

Možemo preuzeti i samo deo računovodstveno – finansijske funkcije u skladu sa vašim zahtevima.

Računovodstvene usluge

 • Izrada predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva (izrada Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama);
 • Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga i pomocne evidencije);
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva (kupci, dobavljači, osnovna sredstava, roba, materijal, proizvodnja, gotovi proizvodi);
 • Vođenje evidencije, obračun i sastavljanje poreske prijave za PDV;
 • Sastavljanje ostalih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonsim propisima;
 • Knjiženje proizvodnje, veleprodaje, maloprodaje, pružanja usluga;
 • Izrada maloprodajnih i veleprodajnih kalkulacija, izrada KEPU knjige;
 • Izrada cena koštanja proizvoda i usluga;
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima;
 • Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa;
 • Izrada završnog računa i poreskog bilansa;
 • I druge računovodstvene usluge po zahtevu klijenta.

Usluge finansijske operative

1) Dinarski i devizni platni promet:

 • Preuzimanje bankovnih izvoda;
 • Elektronska plaćanja i transferi*;
 • Komunikacija i usaglašavanje sa bankama;
 • Profesionalna i stručna pomoć prilikom popunjavanja naloga;
 • I drugi poslovi iz oblasti kontrole tokova gotovine.

*NAPOMENA: fakultativno, po zahtevu klijenta

2) Obračun zarada i ostalih primanja:

 • Obračun zarada za zaposlene radnike i osnivače preduzeća;
 • Obračun zarada za preduzetnike koji plaćaju doprinose i porez po rešenju;
 • Obračun svih naknada zarada (bolovanje, porodiljsko odsustvo);
 • Obračun naknada po ugovorima (ugovor o delu, autorski honorari, zakup i dr.);
 • Vođenje svih propisanih evidencija iz oblasti radnog odnosa;
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih;
 • Kontakti sa fondovima socijalnog osiguranja;
 • Sastavljanje ostalih prijava i obrazaca.

3) Blagajničko poslovanje;

4) Obračuni kamata po dužničkopoverilačkim odnosima;

5) Obračuni putnih naloga za zemlju i inostranstvo;

6) Obračuni putnih naloga za službena vozila;

7) Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica;

8) Komunikacija sa bankama po zahtevu klijenta.

Poresko savetovanje

S obzirom na permanentne izmene zakonskih propisa u oblasti poreskih zahvatanja od privrednih subjekata, problemi u vezi sa poreskom regulativom mogu se javiti u svakom segmentu vašeg poslovanja. Stoga je neophodno planirati poreski efekat svake poslovne transakcije. Naše usluge mogu da eliminišu ili smanje potencijalni poreski rizik, što bi omogućilo postizanje optimalne poreske efikasnosti. Da bi se to postiglo, tim Agencije vrši poresko savetovanje, poresku kontrolu, sa posebnim akcentom na PDV-u i porezu na dobit, a sve primereno specifičnostima pojedinih poslovnih partnera.

Usluge poreskog savetovanja obuhvataju:

 • Kompletnu saradnja sa poreskom upravom;
 • Obaveštavanje klijenata o svim poreskim promenama putem E-mail-a;
 • Praćenjem poslovnog rezultata u toku poslovne godine, pružamo savete iI ukazujemo na mogućnosti optimiranja ostvarene dobiti i poreskog zahvatanja u skladu sa aktuelnim propisima koji regulišu utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit;
 • Konsultacije i saveti u vezi sa adekvatnom primenom odredaba aktuelnog Zakona o PDV-u;
 • Konsultacije u vezi sa primenom aktuelnog Zakona o porezu na dohodak građana (preduzetnici bilo da su paušalci, bilo da vode poslovne knjige),
 • Konsultacije u vezi sa primenom propisa koji se tiču poreza na ostale prihode fizičkih lica;
 • Pomoć kod paušalno oporezivih obveznika, a vezano za poresku upravu i vođenje evidencija za njihove potrebe.

Poslovno savetovanje

Sveobuhvatno znanje iz oblasti računovodstva, poreskog sistema i poslovnih finansija omogućuje da, u saradnji sa našim poslovnim partnerima, pripremimo biznis plan, koji služi kao podloga za dobijanje kreditnih sredstava, a sve u cilju osnivanja preduzeća ili proširenja postojeće delatnosti ili uvođenja novih proizvoda i usluga.

Pružanjem usluga upravljačkog računovodstva (deo ukupnih računovodstvenih usluga) omogućujemo klijentima da uoče neracionalnosti u poslovanju i da na osnovu naših saveta i predloga iste otklone, čime će se poboljšati poslovni rezultat i podići ukupna efikasnost poslovanja. Savetovanja i računovodstvena podrška prilikom osnivanja, promene i likvidacije preduzeća, tj. osnivanje, promene i brisanja preduzetničkih radnji.